REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis działający pod adresem www.mebleziolkowski.pl prowadzony jest przez MEBLE Ziółkowski Mateusz, Chróścin 132, 98-430 Bolesławiec, NIP 9970090899, REGON 363142629, e-mail: biuro@mebleziolkowski.pl nr telefonu +48 667 34 58 00.
 2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Użytkownika z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie korzystania z usług Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.


Objaśnienia
  

 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu
 • Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Karta produktu – pojedyncza pod strona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 • Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z wykonywanej jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie oferowanych w sklepie produktów - wyborów Kupującego.
 • Kupujący – Konsument oraz Klient.
 • Miejsce wydania rzeczy – adres lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
 • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka). Zdjęcia produktów są podglądowe i ich kolorystyka może różnić się w zależności od modelu oraz ustawień monitora. Wymiary produktu podane w karcie produktu mogą posiadać tolerancję +/- 3 cm.
 • Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 • Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 • Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 • Rzecz  rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 • System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, określany Internetem.
 • Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 • Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 • Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym,
  • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,
  • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym

II. Warunki techniczne

 1. Użytkownik ma zakaz wykorzystywania Serwisu do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

III. Ochrona praw autorskich

 1. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.), za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.z 2016, poz. 880) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 2. Oznaczenie www.mebleziolkowski.pl wraz z sub-domenami oraz inne znaki towarowe używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2017 poz. 776) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm..

IV. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, z poszanowaniem dóbr osobistych innych Użytkowników, Usługodawcy i podmiotów trzecich oraz z poszanowaniem wszelkich przysługujących im praw.

V. Odpowiedzialność w zakresie funkcjonowania serwisu

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych w ramach Serwisu, jeżeli jest to spowodowane przez podmioty trzecie, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.
 2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność prac technicznych (np. konserwacji, przeglądu lub rozbudowy) w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży. W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą.

VI. Odpowiedzialność za zamieszczane treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.
 2. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług nieodpłatnych treści o charakterze bezprawnym, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
 4. Usługodawca. ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia o ich bezprawności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku otrzymania powiadomienia o bezprawności zamieszczonych treści, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności w odniesieniu do treści nieodpowiednich lub takich, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa, gdy na postawie zgłoszeń osób trzecich albo odpowiednich organów uznano, że mogą one stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym jej umieszczenie w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Serwisu
 7. Usługodawca nie ma obowiązku publikowania treści zamieszczanych przez Użytkowników w szczególności w przypadku, gdy są to treści nieodpowiednie, godzą w interes Usługodawcy lub takie, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

VII. Zgłaszanie naruszeń

 1. Jeżeli treści publikowane na stronie internetowej Serwisu naruszają dobra osobiste Użytkownika lub innej osoby lub podmiotu, mogą oni powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu wysyłając zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: biuro@master-projekt.pl.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu, Usługodawca podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony internetowej serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną jest Usługodawca.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w celu wykonania Umowy sprzedaży jest Sprzedawca.
 3. Dane Użytkowników są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania konta w Serwisie. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do usunięcia konta, na żądanie zgłoszone do Usługodawcy.
 5. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi po zarejestrowaniu się przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 7. Usługodawca przekazuje dane osobowe Użytkownika Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży lub usługi rezerwacji..
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Użytkownika Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy..

IX. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje).
 3. Użytkownik może zgłaszać Reklamacje na adres e-mail: biuro@master-projekt.pl.

X. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 2. Usługodawca wysyła oświadczenie o wypowiedzeniu mowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do zarejestrowanego Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 3. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: biuro@mebleziolkowski.plXI. Składanie zamówień i rezerwacji

 1. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym, mailowo oraz telefonicznie.
 3. Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu całodobowo.
 4. Przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach (w tym kosztach usług dodatkowych np. transportu), jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 5. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji regulaminu serwisu oraz regulaminu sprzedaży Sprzedawcy.
 6. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 7. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomość od Sprzedawcy informującą o otrzymaniu zamówienia.
 8. Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem telefonu dzwoniąc na numer +48 667 34 58 00. W takim przypadku Użytkownik podaje Konsultantowi nazwę towaru spośród towarów znajdujących się na stronie www.mebleziolkowski.pl, w tym kod Towaru oraz ilość. Po skompletowaniu zamówienia Użytkownik, wybiera sposób dostawy. Po wskazaniu sposobu dostawy Użytkownik podaje Konsultantowi następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu. Użytkownik potwierdza, że wie, że złożenie zamówienia telefonicznie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 9. Bez względu na sposób złożenia zamówienia (w Sklepie Internetowym lub telefonicznie za pośrednictwem), w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zamówienia Sprzedawca informuje Użytkownika o akceptacji zamówienia.
 10. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Użytkownika przesyłając mu wiadomość na adres poczty elektronicznej z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy.

XII. Płatności

 1. Ceny na stronie internetowej Serwisu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Użytkownik będzie poinformowany przy składaniu zamówienia i wyborze sposobu Dostawy.
 2. Najpóźniej na początku składania zamówienia Użytkownik jest informowany dostępnych sposobach płatności.
 3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności w zależności od formy odbioru Towaru, jaka jest możliwa u danego Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca, zgodnie z wolą Użytkownika, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

XIII. Dostawa

Sprzedawca informuje Użytkownika o możliwych terminach, sposobach i kosztach Dostawy przez formularz zamówienia.

XIV. Reklamacje z tytułu umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Użytkownik żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 3. W przypadku wady Towaru Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia,
  2. żądanie wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 4. Reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sprzedawców czy też związane z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem umowy sprzedaży należy kierować bezpośrednio do Sprzedawcy (e-mail: biuro@mebleziolkowski.pl nr telefonu +48 667 34 58 00) .

XV. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta albo z formularza udostępnionego przez Sprzedawcę w regulaminie sprzedaży.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
 • a/ umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • b/ umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • c/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • d/w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XVI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą Państwo zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:
  1. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  2. wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,
  3. sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.
  Postępowania opisane powyżej są bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych w sprawie niezależnym rzeczoznawcom.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym (platforma ODR).

XVII. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827 z póź. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2017r. i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, o czym poinformuje prezentując nową wersję Regulaminu na stronie Serwisu na co najmniej siedem dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu może być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z usług (w szczególności zmiana zakresu usług lub wprowadzenie nowych) lub z Serwisu, zmianą sposobów składania zamówień, rezerwacji, płatności, dostaw, reklamacji (w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu). Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 3. Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu, wysokości kapitału zakładowego i innych danych dotyczących Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.